Yangzhou two sessions closed, Kong Lingjun elected chairman of the Standing Committee of the municipal People’s Congress, Wang Jinjian elected mayor, Chen Yang elected chairman of the municipal CPPCC

2022-05-09 0 By

Yangzhou two sessions concluded.Kong Lingjun was elected chairman of the Standing Committee of yangzhou Municipal People’s Congress, and Han Fang, Sha Zhifang, Fan Tien and Jiang Aixiang were elected deputy chairmen of the Standing Committee of Yangzhou Municipal People’s Congress.Elected Wang Jinjian as mayor, Chen Kaihong, Zhao Qinghong, Yu Ting, Zhang Litao, Sheng Weizhong, Liu Liu (female), Tang Weihua as deputy mayors;Zhu Yongan was elected Director of the Municipal Supervisory Commission;Li Yuming was elected President of the Municipal Intermediate People’s Court.The ninth Committee of the CPPCC Yangzhou Municipal Committee elected Chen Yang as chairman and Ding Yi, Gong Wenfei, Dai Fei (female), Wang Zhenxiang, Chen Xi, Hua Derong, Xu Sheng and Yin Xudong as vice chairmen at the first meeting of the committee on Thursday.Source: Purple Cow News